ข้อกำหนดการคืนเงินค่าอบรม มีดังนี้

• บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าอบรมให้กับผู้สมัคร ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดหลักสูตรตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ (สำหรับการอบรมแบบ Public)
• บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าอบรมให้กับผู้สมัคร ในกรณีที่เกิดขึ้นจากการขัดข้องของระบบ (ออนไลน์) ที่อาจเกิดขึ้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่องจากความไม่พึงพอใจหลังจากที่ผู้เรียนได้เริ่มใช้บริการแล้ว และหรือมีการยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือการพิจารณาของบริษัทฯ เท่านั้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า