Image

ชื่อที่อยู่สำหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1854 ชั้นที่ 9, 10, 11 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

ชื่อที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร *(กรุณาระบุชื่อผู้ติดต่อ)*
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1854 ชั้นที่ 6 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อสอบถาม
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
(เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น.)

รายละเอียดการชำระค่าอบรม
1. เช็คสั่งจ่าย
     สั่งจ่ายในนาม บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
     ธนาคารยูโอบี สาขาบางนา กม.2 เลขที่ 767-1-14508-2