0(0)

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการนำตนเองเชิงรุก

คำอธิบาย

หัวข้ออบรม:

ความท้าทายด้านการพัฒนาศักยภาพ

 • คนไม่เปลี่ยน ไม่พัฒนา ติดกรอบเดิมๆ ทัศนคติติดลบ
 • เน้นปรับแต่พฤติกรรม แต่เข้าไม่ถึงฐานรากชีวิต การพัฒนาจึงไม่ยั่งยืน
 • ไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน ขาดความมุ่งมั่น
 • ไม่สามารถนำตนเองได้ ไม่เล่นเชิงรุก ขาดความเป็นอิสระจากปัจจัยภายนอก
 • ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพและขับออกมาได้อย่างเต็มที่
 • ภาพเป้าหมายความสำเร็จไม่ชัด มองคนละภาพ ไม่ไปในแนวเดียวกัน

การฝึกทักษะสำคัญ

 • เข้าใจถึงธรรมชาติของกรอบความคิดและศักยภาพที่ตนกำหนดได้เอง
 • การเปลี่ยนกรอบความคิดอันเป็นฐานรากชีวิต เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
 • การพัฒนาศักยภาพในการนำตนเองเชิงรุก ด้วยการปรับกรอบความคิดเชิงบวก
 • การสร้างแรงขับเคลื่อนภายใน แรงบันดาลใจ ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท
 • การกำหนดเป้าหมายชีวิตตนเองและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร ไปในแนวเดียวกัน
 • การพัฒนาความสามารถในการเลือกตอบสนอง เป็นอิสระจากแรงกดดันภายนอก

ผลสำเร็จที่องค์กรจะได้รับ

 • บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพเชิงรุกให้เป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรเพื่อการเติบโต
 • บุคลากรตระหนักถึงการจะพัฒนาศักยภาพองค์กรได้ต้องเริ่มเปลี่ยนที่ตนเองก่อน
 • ทีมงานสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น ทัศนคติเชิงบวก นำตนเองได้
 • ทีมงานสามารถพัฒนาศักยภาพด้วยการเปลี่ยนกรอบความคิดของตนเอง
 • ทีมงานสามารถสร้างภาพเป้าหมายความสำเร็จให้ไปในทิศทางเดียวกัน

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 35%
ถาม-ตอบ 65%

บรรยายโดย: ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล

23 มีนาคม 2564 เวลา 09:00-12:00 น.
>>บรรยายผ่านโปรแกรม ZOOM<<

อัตราท่านละ 3,800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/03.23-potential/Outline.pdf

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

3,800.00฿