0(0)

หลักสูตร การพัฒนาทักษะความคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking (Online Course)

คำอธิบาย

เนื้อหาหลักสูตร
• ทักษะ 3 ด้านที่ผู้บริหารทุกระดับต้องมี
• คิดกลยุทธ์คืออะไร?
• การคิดกลยุทธ์จำเป็นเมื่อใด
• เหตุผลที่ต้องใช้การคิดเชิงกลยุทธ์
• ทำไมโลกธุรกิจสมัยใหม่ต้องใช้การคิดเชิงกลยุทธ์
• ประเภทของความคิด (Thinking paradigm)
• องค์ประกอบและหลักสำคัญในการคิดเชิงกลยุทธ์
• การคิดรูปแบบต่าง ๆ ที่ช่วยในการคิดเชิงกลยุทธ์
• ปัจจัยสร้างความได้เปรียบทางกลยุทธ์การแข่งขัน
• คุณสมบัติของนักคิดเชิงกลยุทธ์
• การสร้างนิสัยของนักคิดเชิงกลยุทธ์
• อุปสรรคของการคิดเชิงกลยุทธ์
• การนำการคิดเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการเสริมศักยภาพทางธรุกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร ?
• ผู้บริหารและผู้จัดการที่ต้องวางแผนเชิงกลยุทธ์
• ผู้รับผิดชอบด้านกลยุทธ์ การวางแผน และการพัฒนาธุรกิจ

บรรยายโดย: ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการให้กับภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ นานกว่า 20 ปี

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 60% เวิร์คช็อป 40%

30 มีนาคม 2564 เวลา 09:00-12:00 น.
>>บรรยายผ่านโปรแกรม ZOOM<<

อัตราท่านละ 3,600 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/03.30-strategic/Outline.pdf

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

3,600.00฿