0(0)

หลักสูตร การขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรธุรกิจด้วย ระบบ OKRs

คำอธิบาย

หัวข้ออบรม:
ภาพรวมแนวทางการขับเคลื่ององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย สไตล์ OKRs
• ความแตกต่างของ PMS(KPIs) กับ OKRs และการเลือกหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับองค์กร
• ภาพรวมความเข้าใจที่ถูกต้อง และแนวทางการทำ OKRs ให้ประสบความสำเร็จในองค์กร
• หลักการกำหนดเป้าหมายสไตล์ OKRs
• ขับเคลื่อน OKRs ให้สำเร็จด้วย Action Plan & CFR Model
 
การกำหนด OKRs ระดับต่างๆ โดยทุกคนมีส่วนร่วมในองค์กร
• การกำหนด OKRs องค์กร ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์, พันธกิจ, ปัจจัยสำเร็จ และเป้าหมายของธุรกิจ
• การกำหนด OKRs หน่วงานให้สอดคล้องกับองค์กร และสร้าง Value ให้หน่วยงาน
• การกำหนด OKRs ระดับบุคลคลแบบสร้างสรรค์ ตอบโจทย์หน่วยงานและองค์กร
 
การทำแผนปฏิบัติการให้ตอบโจทย์ OKRs
• การจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อตอบโจทย์ OKRs อย่างมีประสิทธิภาพ
• การใช้ OKRs และแผนปฏิบัติการเป็นครื่องมือ ติดตามขับเคลื่อน OKRs ให้ประสบความสำเร็จ
 
การขับเคลื่อน OKRs ให้ประสบความสำเร็จด้วย CFR Model
• CFR Model คืออะไรทำไมคือหัวใจความสำเร็จของระบบ OKRs
• เทคนิคการ Communication สื่อสาร พูดคุย สนทนา ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จ
• เทคนิคการ Feedback & Coaching การโค้ชและสะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
• เทคนิคการ Recognition ชื่นชม ให้ความสำคัญ เห็นคุณค่าทีมงานเพื่อสร้างพลังทีม
 
รูปแบบการอบรม:
ทฤษฎี 40% เวิร์คช็อป 60%
7 เมษายน 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
 
อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ที่ https://img.bangkokbiznews.com/kt/media/training/04.07-okrs/Outline.pdf
สอบถามโทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
6,000.00฿