0(0)

หลักสูตร การบริหารและจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบาย

หัวข้ออบรม

ปรับเปลี่ยน Mind Set ให้มีจิตสำนึกของความเป็นเจ้าของ

 • Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ Mind set เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ทำความเข้าใจ Process Flow

 • Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของ Flow ของงานในแต่ละงานและเพื่อให้เห็นการทำงานในเชิงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในส่วนงาน เพื่อเชื่อมโยงไปถึงภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึ้นของแต่ละส่วนงาน

ประเภทของความสูญเสีย (Waste) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการด้านต่าง ๆ ดังกล่าว

 • Work Shop & Group Coaching เพื่อเกิดการเรียนรู้ความสูญเสีย กิจกรรมที่ทำให้เกิดความล่าช้า ทำงานซ้ำซ้อน ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในกระบวนการการ เพื่อปรับลดหรือยกเลิกเพื่อให้สามารถใช้ในการลดต้นทุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้ ประกอบกับการนำความรู้นี้ไปวิเคราะห์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พฤติกรรมค่าใช้จ่าย

 • Work Shop & Group Coaching เพื่อให้รู้ว่าจากการศึกษา Flow งานต่างๆ เกิดประเภทค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง (ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร ค่าใช้จ่ายกึ่งผันแปร ค่าใช้จ่ายทางอ้อมของแต่ละส่วนงาน)

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย

 • Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เห็นถึงปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน หรือของบริการด้านนั้น

กระบวนการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข

 • Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขเพื่อควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย และพัฒนาไปสู่ค่าใช้จ่ายที่เป็นมาตรฐาน

Work shop & Coaching

 • การอ่านและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และการนำไปใช้งาน
 • เข้าใจกิจกรรมจากการดำเนินงาน กิจกรรมจากหาแหล่งเงินทุน กิจกรรมจากการลงทุน และมองความสัมพันธ์ ไปสู่การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดในรอบปีบัญชี
 • จุดคุ้มทุน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการขาย
 • พฤติกรรมค่าใช้จ่ายคงที่ พฤติกรรมค่าใช้จ่ายผันแปร ของรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • อัตราส่วนทางการเงิน 4 กลุ่ม เพื่อให้สามารถนำความรุ้ความเข้าใจเพื่อไปสู่การเพิ่มรายได้และลดภาระค่าใช้จ่าย

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 40% Work Shop & Group Coaching 40%

บรรยายโดย: อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี-การเงิน

27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พิเศษ!…
• สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS รับส่วนลด 5%
• สมัคร 2 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร รับส่วนลด 10%

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/05.27-cost/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

ติดตามรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ >> panyathurakij.bangkokbiznews.com/courses

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

6,000.00฿