0(0)

หลักสูตร Culture Story “องค์กรนี้มีความสุข”

คำอธิบาย

การส่งเสริมค่านิยมและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เกิดความผูกพันและสร้างแตกต่างอย่างเหนือระดับจากคู่แข่ง

หัวข้ออบรม:

 • ทำไมต้องสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
  • แนวโน้มการบริหาร พัฒนาองค์กรและบุคลากรในอนาคต
  • เคล็ดลับแห่งการเติบโต แบรนด์ วัฒนธรรม และการสร้างคน
  • Success Factor ของ “องค์กรแห่งความสุข” วิถีสร้างองค์กรอย่างยั่งยืน
 • ค่านิยมองค์กร (Corporate Value)
  • ที่มาและวิธีการกำหนดค่านิยมองค์กร
  • การนำค่านิยมองค์กรไปใช้ในการบริหารองค์กรและสร้างความแตกต่าง
  • แนวทางนำค่านิยมไปใช้ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาคัดเลือก การกำหนด Training Road Map การกำหนดเป็น Core Competency และการประเมินผลงาน เป็นต้น
 • วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
  • ความแตกต่างและวิธีการแปลงค่านิยมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
  • ขั้นตอนและกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • ตัวอย่างการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้เกิดขึ้นจริง
  • วิธีการประเมินความสำเร็จของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
  • Success Story ตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
  • ตัวอย่างไอเดีย/กิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร

รูปแบบการอบรม

 • ทฤษฎี 30%
 • เวิร์คช็อป 50%
 • แลกเปลี่ยนความรู้ 20%

บรรยายโดย: อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารงานบุคคลและพัฒนาองค์กร

20 กรกฎาคม 2564
เวลา 09:00-16:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์

อัตราท่านละ 2,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/07.20-culturestory/Outline.pdf

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

2,500.00฿