0(0)

หลักสูตร การวางแผนภาษีสัญญาทางธุรกิจ

 • หมวดหมู่ Tax

คำอธิบาย

หัวข้ออบรม:

 • การวางแผนภาษี / การหลีกเลี่ยงภาษี
  • เงื่อนไขทางการค้า (Commercial Term)
  • ผลตามกฎหมาย (Legal Implication)
  • ผลทางภาษี (Tax Consequence)
  • มาตรการต่อต้านการเลี่ยงภาษี (Anti-Tax Avoidance Rule)
 • การวางแผนภาษี “เอกสารหลักฐาน” และ “ไม่ทำสัญญาเป็นหนังสือ”
  •  จ้างแรงงาน (Employment Relationship)
  • จ้างที่ปรึกษา (Consult & Freelance)
  • กู้ยืมเงิน (Lending Transaction)
  • ค้ำประกัน (Guarantee)
  • เช่าทรัพย์สิน (Lease Transaction)
 • การวางแผนภาษี “แยกสัญญา”
  • สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (Property Agreement)
  • สัญญาก่อสร้าง (Construction Agreement)
  • สัญญาติดตั้ง (Installation Service Agreement)
  • สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement)
 • การวางแผนภาษี “สัญญาร่วมทุน” (Joint Venture) และ Consortium
  • การวางแผน “ภาษีซ้อนในเชิงเศรษฐกิจ” (Economic Double Taxation)
  • การวางแผน “ภาษีสัญญาร่วมทุน” (Joint Venture Agreement)
  • การวางแผน “ภาษีโอนกำไรบริษัทในเครือ” (Transfer Pricing)
 • การวางแผนภาษี “สัญญาระหว่างประเทศ”
  • การวางแผนภาษี “อนุสัญญาเว้นภาษีซ้อน” (Double Tax Agreement)
  • การวางแผนภาษี “สถานประกอบการถาวร” (Permanent Establishment)
  • การวางแผนภาษี “ค่าสิทธิ” และ “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” (Royalty & Intangible Asset Agreement)
  • การวางแผนภาษี “จ้างคนระหว่างประเทศนายจ้างหลายราย” (Dual Employment Agreement)

บรรยายโดย: ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ในงานด้านกฎหมายและภาษี

รูปแบบการอบรม

 • ทฤษฎี 70%
 • ถาม-ตอบ 30%

30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00-16:30 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team)

อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/07.30-taxcom/Outline.pdf

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

**อยู่ในระหว่างการขออนุมัติจัดหลักสูตร ผู้สอบบัญชี (CPA) และ ผู้ทำบัญชี (CPD)**

3,900.00฿