Gallery |หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการนำทีมงานสู่ความสำเร็จ

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการนำทีมงานสู่ความสำเร็จ – วันที่ 19 สิงหาคม 2563

บรรยายโดย: อาจารย์พอใจ พุกกะคุปต์