พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรืองผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
  ราเชนทร์ พันธุ์เวช
  ราเชนทร์ พันธุ์เวชผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์
  สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
  สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงาน
  ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
  ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการให้ภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ
  อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
  อุไรพรรณ นาวินประเสริฐอาจารย์ประจำภาคภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอแบค
  วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช
  วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิชผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลและผู้พัฒนาหลักสูตรด้านเอ็นเนียแกรม
  สมบัติ เกษมล้นนภา
  สมบัติ เกษมล้นนภาผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
  สมศักดิ์ วิวัฒน์ไพศาล
  สมศักดิ์ วิวัฒน์ไพศาลผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาบุคลากร
  พอใจ พุกกะคุปต์
  พอใจ พุกกะคุปต์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
  ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสกดิ์
  ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสกดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและบริหารงานบุคคล