พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง

ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

การศึกษา
• ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Mini -MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน
• ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (ศูนย์การค้าเมกาบางนา)
• ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (บริษัท เอเชียซอฟท์ (มหาชน) จำกัด)
• ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (บริษัท สนุกออนไลน์ จำกัด)
• ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล (บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันวินาศภัย จำกัด)
• ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล (บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด)
• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงาน HR
• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ Career Path

วิทยากรหลักสูตรต่างๆ อาทิ
• Happy Workplace การสร้างองค์กรแห่งความสุข
• ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร สู่การนำไปใช้จริง
• การจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันพนักงาน Engagement Activities
• การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program
• การดูแลให้พนักงานให้ทำงานดีและอยู่นาน
• Career Path Development แผนพัฒนาสายอาชีพให้ได้ผล
• การพัฒนาบุคลากรด้วย IDP สู่ความสำเร็จและเติบโตในองค์กร
• Positive Thinking คิดบวก ทำงานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
• ปฏิบัติการ HR New Gen
• HR for Non HR การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้จัดการ
• การพัฒนา Competency ของบุคลากร
• การบริหารและการประเมินผลงานด้วย KPI อย่างมีประสิทธิภาพ
• Performance Development พัฒนาผลงานอย่างไรให้เห็นผล
• One on One การพูดคุยแบบตัวต่อตัวเพื่อบริหารและพัฒนาคน
• เทคนิคการให้ feedback ลูกน้องอย่างมีศิลปะ
• เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency Based Interview (CBI)
• กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาคน Gen Y
• เทคนิคการทำงานเป็นทีม
• การเตรียมพร้อมก่อนสมัครงาน
• การบริหารและพัฒนาคนไอที
• การพัฒนาทักษะของผู้จัดการสู่ความเป็นมืออาชีพ
• การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานสู่ภาวะความเป็นผู้นำองค์กร