สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

การศึกษา

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศึกษาคำพิพากษาคดีแรงงานมากกว่า 1,000 คดี

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทคิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายบุคคล บริษัทซีพีซี อายิ (ประเทศไทย ) จำกัด
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา

 • บริษัทโตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย ) จำกัด – ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • บริษัทเซอิมิทซึไทย – ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • บริษัทเทคโนแฟบ (ประเทศไทย) จำกัด – ผลิตชิ้นส่วนรถขุดตัก
 • บริษัทอคาเดียฟูดส์ – ผลิตเครื่องปรุงอาหาร
 • บริษัทรองเท้า SCS – ผลิตรองเท้า

หัวข้อการบรรยาย

 • กลยุทธ์การบริหารคน ภาคปฏิบัติจริง
 • การประเมินผลงานสมัยใหม่ = PMS
 • Individual Development Plan = IDP
 • การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ = JD
 • ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญที่ผู้บริหารต้องทราบ
 • กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารงานบุคคล
 • การใช้มาตรการทางวินัยเชิงสร้างสรรค์
 • การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์
 • การจัดทำข้อบังคับการทำงาน พร้อมตัวอย่างที่ใช้ได้เลย

ลักษณะงานที่ให้คำปรึกษา

 • การบริหารงานบุคคลทั้งระบบ
 • Individual Development Plan = IDP
 •  การจัดทำหัวข้อการประเมินผลงาน (KPI)
 •  การจัดทำ Job Description
 •  การเลิกจ้าง การลงโทษทางวินัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 •  การบริหารสหภาพแรงงาน
 •  การจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการทำงาน

ผลงานการเขียนหนังสือ