ราเชนทร์ พันธุ์เวช

ปัจจุบัน
วิทยากรด้านพัฒนาคน พัฒนาองค์กร ทีปรึกษา นักเขียน

การศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน

 • วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโครงการ ระบบไฟฟ้า (Kindenko Thailand Co., Ltd.)
 • วิศวกรโครงการ ระบบไฟฟ้า (Bania Co., Ltd.)
 • ผู้จัดการโครงการ การติดตั้งระบบไฟฟ้า (Screen Power Co., Ltd.)
 • โปรแกรมเมอร์ และ Web Master อิสระ (VB, Access, SQL Server, ASP)
 • ธุรกิจส่วนตัวด้าน Computer และ Software
 • ที่ปรึกษาด้านการทำ KPI, Action Plan, การประเมินผลงาน
 • นักเขียนหนังสือด้านการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร
 • ผู้เขียนหนังสือเรื่อง บริหารผลงานอย่างไรให้ถึงเป้า และ ปั้นตนเองให้เป็นผู้บริหาร

วิทยากรหลักสูตรต่างๆ อาทิ

 • KPI & Action Plan
 • Balanced Scorecard
 • การบริหารผลงาน และพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์
 • การกำหนดเป้าหมาย และแผนงานเชิงกลยุทธ์
 • การสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
 • การทำงานเป็นทีม
 • Train the Trainer

ประสบการณ์ฝึกอบรม

 • บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
 • บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด
 • บริษัท TLS Group South East Asia จำกัด
 • บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า เจริญค้า จำกัด
 • บริษัท โกลบอล พลาสท์ จำกัด
 • บริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จำกัด
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • ชมรมบริหารงานบุคคล ไฮ-เทค
 • บริษัท เอ็กเซลเลนท์ พีเพิล จำกัด
 • บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
 • SCG Cement-Building Material Co., Ltd.
 • King Power International Co., Ltd.
 • SCG Authorized Dealer
 • บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด
 • NYK Line (Thailand) Co., Ltd.
 • บมจ. SVI  
 • บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด
 • บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด
 • บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด
 • Transtec Industry Co., Ltd.