อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์ประจำภาคภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • อาจารย์ฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกประสบการณ์การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประสบการณ์ฝึกอบรม

 • บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด
 • บริษัท เดนโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท บริสตอลไมเยอร์ สควิบบ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ธนาคารมิซูโฮะ คอร์ปอเรต จำกัด
 • บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด
 • บริษัท สมิธแอนด์เนฟฟิว จำกัด
 • บริษัท วีสทีออน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • และอื่นๆ