วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • Certified Enneagram Trainer,  Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม
 • SGV Na-Thalang
 •  ABB Transformers Ltd.
 • Ban Chang Group Plc.
 • Bisnews Information Service Plc.
 • Reuters (Thailand) Ltd.
 • Bisnews AFE (Thailand) Ltd. (Finance & HR Director)

วิทยากรอบรมหัวข้อเอ็นเนียแกรมให้กับองค์กรต่างๆ อาทิ

 • SCG
 • Kbank
 • TMB
 • BAY
 • NSTDA
 • COTTO
 • BJC

ตัวอย่างผลงานแปลหนังสือ