ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ปัจจุบัน

 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
 • วิทยากรด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ การบริหาร และทักษะการคิด
 • Leadership Coach
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการบริหารและองค์กร

การศึกษา

 • ปริญญาเอกด้านการวิจัยและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Doctor of Social Science in Policy Studies) จาก University of Bristol ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโทด้านการบริหารภาครัฐ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรีด้านการจัดการธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 • ประกาศนียบัตรการอบรม Implementing ISO 31000 Risk Management Systems, British Standards Institution
 • ประกาศนียบัตรการอบรม Professional Coaching Certification Program, Thailand Coaching Institute
 • ประกาศนียบัตรด้านการกระจายอำนาจและการปฏิรูปการคลังจากธนาคารโลก (World Bank)
 • ประกาศนียบัตรด้านการวิจัยนโยบายและการพัฒนา จากมหาวิทยาลัย London ประเทศอังกฤษ
 • ประกาศนียบัตรด้านนโยบายและการพัฒนา จากมหาวิทยาลัย Birmingham ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์ในงานระหว่างประเทศ

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการ (Program Development Specialist) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (US Agency for International Development – USAID)
 • เจ้าหน้าที่กิจการสังคม ส่วนงานพัฒนาสังคม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP)
 • เจ้าหน้ากิจการเศรษฐกิจ ส่วนงานการพัฒนาภาคเอกชนและธุรกิจ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (UNESCAP)
 • เจ้าหน้าที่วิจัย สำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP)
 • อาจารย์ผู้ช่วยสอนด้านการจัดการ คณะการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ University of Bristol ประเทศอังกฤษ
 • นักวิจัยหลังปริญญาเอก วิทยาลัยนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore)
 • นักวิชาการรับเชิญ มหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison ประเทศอเมริกา
 • นักวิจัยรับเชิญ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
 • ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ University of Bristol ประเทศอังกฤษ
 • นักวิจัยรับเชิญ มหาวิทยาลัย Birmingham ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์ประจำ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมและที่ปรึกษาโครงการอาวุโส IFD Training and Consultancy
 • ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนานโยบายและการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นักวิจัยอาวุโส สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
 • หัวหน้ากลุ่มการวิจัยด้านการบริหารจัดการ, สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
 • กรรมการสภาคณาจารย์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • คณะทำงานให้กับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • บรรณาธิการ วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ฝึกอบรม

 • ห้างสรรพสินค้า Big-C
 • Unimech Engineering Group (Thailand) Co., Ltd.
 • World Bank
 • Hitachi Industrial Technology
 • MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES-MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD.
 • บริษัท โอสถสภา จำกัด
 • Siam Sempermed (Sri Trang Group)
 • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเส่ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กระทรวงพัมฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กระทรวงมหาดไทย

หัวข้อการบรรยาย

 • Coaching for Effective Performance
 • การบริหารโครงการ
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management)
 • การคิดเชิงวิเคราะห์
 • การคิดเชิงระบบ
 • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
 • การคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผน
 • การสร้างทีมและการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
 • ทักษะการวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร
 • การวิเคราะห์เชิงอนาคตเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • บรรษัทภิบาล: บทบาทของคณะกรรมการและผู้จัดการองค์กร

อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน อาทิ

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัราชภัฎธนบุรี
 • มหาวิทยาลัราชภัฎนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
 • มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
 • มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • หาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยปทุมธานี