พอใจ พุกกะคุปต์

การศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Stanford University, U.S.A. (1985)
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และสาขารัฐศาสตร์, University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A. (1983)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ Performance Pulse องค์กรพัฒนาบุคลากร
 • ที่ปรึกษา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) องค์การมหาชน

วิทยากรบรรยายหลักสูตรต่างๆ อาทิ

 • Leadership/Management Development
 • Coaching
 • Strategic Planning & Implementation
 • Cross-Cultural training
 • Performance Management
 • Communication and Negotiation Skills
 • Conflict Management