ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

ปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านการจัดการและบริหารงานบุคคล

การศึกษา

 • วท.บ.(บริหารธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.B.A. (โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร Ex MBA รุ่น 11) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • ผู้จัดการสำนักบริหาร บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ไทยซัมมิท จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์คาเธ่ย์ ไฟน์แนนซ์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์เอกชาติ จำกัด
 • หัวหน้าหน่วยประเมินผลและวางแผนพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

วิทยากรหลักสูตรต่างๆ อาทิ

 • จัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าตอบแทน
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การสร้างและพัฒนา Competency ในองค์กร
 • Career Development
 • การบริหารความเสี่ยงด้าน HR
 • ทุนมนุษย์การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา
 • หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน
 • กฎหมายแรงงาน
 • เทคนิคการสอนงาน
 • การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 • การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมตาม Competency (CBI/BEI)
 • การสร้างและพัฒนา Competency ในองค์กร
 • การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศ
 • การทำ Training & Development Roadmap
 • การจัดทำ Career Development
 • การทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP)
 • การประเมินค่างาน
 • การจัดทำข้อบังคับการทำงาน

ผลงานเขียนหนังสือ

 • บริหารคนอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
 • เริ่มต้นอย่างไร..เมื่อจะนำ Competency มาใช้ในองค์กร
 • Competency ภาคปฏิบัติ…เขาทำกันอย่างไร?
 • สัมภาษณ์อย่างไร….ให้ได้คนที่ “ใช่” สำหรับองค์กร
 • ทุนมนุษย์..การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนา
 • Training Roadmap ตาม Competency เขาทำกันอย่างไร
 • การบริหารความเสี่ยงด้าน HR
 • การประเมินค่างานและการทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)
 • หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล
 • เทคนิคการวางแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนงานขององค์กร
 • จัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิผลอย่าง Training Officer มืออาชีพ
 • ก้าวสู่วงการนักพูดมืออาชีพ (Train the Trainer)
 • ค่าตอบแทน บริหารให้โปร่งใส จูงใจพนักงาน
 • ตอบโจทย์ปัญหาค่าตอบแทน
 • เสริมทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
 • HR How to