สมศักดิ์ วิวัฒน์ไพศาล

การศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ส่วนพัฒนาบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์
 • วิทยากร สำนักฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์
 • นักฝึกอบรม และวิทยากรภายใน ประจำสถาบันฝึกอบรมและพัฒนา ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหาร และผู้จัดการโครงการ ศูนย์พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • รางวัลวิทยากรดีเด่นของธนาคารแห่งประเทศไทย 2 ปีซ้อน และรักษา Rating สูงสุดจนถึงปัจจุบัน
 • วิทยากรรับรอง (Certified Trainers ) ตามมาตรฐานของ HRD Press เรื่อง Transformational Coaching Workshop
 • วิทยากร เรื่องการสร้างพันธมิตรในทางธุรกิจ ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อยSME ของธนาคารกสิกรไทย

วิทยากรหลักสูตรต่างๆ อาทิ                       

 • Coach อย่างไรให้ได้ทั้งใจและผลงาน
 • การพัฒนาภาวะผู้นำ
 • การทำงานเป็นทีม
 • เทคนิคการนำเสนอ
 • การให้บริการที่ดี
 • การบริหารผลงาน
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ความคิดเชิงระบบ
 • ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
 • ศิลปะการขาย
 • การพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัว
 • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการบริหาร

Write a comment