หลักสูตร ลดคน ลดงาน การเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานหลังเกิดวิกฤต