หลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์และการวางแผนเพื่อทำงานเชิงรุก