หลักสูตร การกำหนดหน้าที่ ตัวชี้วัดและความสามารถเชิงกลยุทธ์ เพื่อสอดคล้องกับทิศทางองค์กร